Chính sách bảo mật

1. Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân

Trong Chính sách quyền riêng tư này, “thông tin cá nhân” là thông tin liên quan đến một cá nhân giúp nhận dạng được cá nhân đó, chẳng hạn như tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ e-mail, v.v.
Trường Nhật ngữ Trung tâm Tokyo (TCJ) sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho các mục đích sau đây.

 

Liên hệ về việc đăng ký tham gia lớp học
Cung cấp thông tin liên quan
Gửi tài liệu giảng dạy
Thông tin về các dịch vụ, sản phẩm của TCJ, v.v.
Phân tích truy cập khác, v.v.
TCJ sẽ tuân thủ “Luật bảo vệ thông tin cá nhân” và các luật và quy định liên quan khác, đồng thời chỉ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương pháp thích hợp.

2. Việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Về nguyên tắc, TCJ sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân đã được cung cấp cho bên thứ ba. Tuy nhiên, thông tin cá nhân có thể bị tiết lộ trong những trường hợp như sau.

 

Trường hợp việc nhận sự đồng ý của người dùng gặp phải khó khăn nhưng bị bắt buộc phải làm như vậy để bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của con người
Trường hợp việc nhận sự đồng ý của người dùng gặp phải khó khăn nhưng được yêu cầu phải làm như vậy vì mục đích cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em
Nếu được yêu cầu làm như vậy để hợp tác thực hiện công việc của các cơ quan chính phủ quốc gia, các cơ quan công quyền địa phương hoặc người thuê ngoài của họ theo quy định của luật và pháp lệnh và việc có được sự đồng ý của người dùng có thể cản trở việc thực hiện công việc đó
Nếu TCJ có nhiệm vụ nhất định phải tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo các luật và pháp lệnh khác
Nếu TCJ chuyển giao toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình cho bên thứ ba hoặc nếu, trong trường hợp chia tách công ty, TCJ chuyển giao hoạt động kinh doanh của mình cho một bên thứ ba hoặc công ty bị chia tách
Nếu thông tin cá nhân được sử dụng hoặc tiết lộ cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị là thông tin ẩn danh khiến không thể xác định được danh tính cá nhân
Nếu thông tin không thể xác định được người dùng được đề cập
Nếu TCJ đưa ra nhận định hợp lý rằng làm như vậy là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng khác

3. Việc thu thập dữ liệu

Thông tin về người dùng của trang web và dịch vụ này - bao gồm địa chỉ IP, thông tin liên quan đến cookie, thông tin liên quan đến máy tính và môi trường trực tuyến, các trang mà người dùng dịch vụ này xem, v.v. - có thể được tự động lấy từ trình duyệt của người dùng và được đăng ký trên máy chủ. Tuy nhiên, nó không được sử dụng để thu thập thông tin xác định các cá nhân.

4. Các biện pháp quản lý an toàn

TCJ cố gắng duy trì thông tin cá nhân mà họ có được trong phạm vi mục đích sử dụng của mình, ở điều kiện chính xác và mang tính cập nhật. Để đề phòng việc truy cập bất hợp pháp, thay thế hoặc rò rỉ, các biện pháp quản lý an toàn thích hợp được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn công nghệ hiện hành.

5. Yêu cầu tiết lộ / phản hồi

Đối với các yêu cầu của người được đề cập về việc tiết lộ hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ, ngừng giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ, xóa thông tin, v.v., TCJ sẽ tiến hành xác minh danh tính. Sau đó, TCJ sẽ đáp ứng một cách nhanh chóng dựa trên các quy định của luật và pháp lệnh. TCJ cũng sẽ nỗ lực nhanh chóng, phù hợp đối với các khiếu nại từ người được đề cập về việc xử lý thông tin cá nhân của họ.

6. Cải tiến liên tục hệ thống nội bộ

Để xử lý đúng thông tin cá nhân mà TCJ có được, TCJ sẽ làm việc để liên tục nâng cao và cải tiến hệ thống nội bộ của mình thông qua việc thiết lập các quy định nội bộ, giáo dục nhân viên, đánh giá nội bộ phù hợp, v.v.

7. Những thay đổi và thông báo

TCJ có thể thay đổi nội dung của Chính sách Bảo mật này mà không cần thông báo trước.

8. Các câu hỏi về chính sách bảo mật này

Trường Nhật ngữ Trung tâm Tokyo
4F, 34 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0016, JAPAN

Theo dõi
& nhắn tin